Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Fatbike Fabriek Amsterdam

Laatst bijgewerkt op 12-11-2023

1. Acceptatie van de Algemene Voorwaarden

Door het bezoeken van en gebruikmaken van de website fatbikefabriekamsterdam.nl ga je akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dien je de website niet te gebruiken.

2. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

Fatbike Fabriek Amsterdam behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig de voorwaarden te controleren op wijzigingen. Het voortgezette gebruik van de website na eventuele wijzigingen impliceert jouw aanvaarding van die wijzigingen.

3. Gebruik van de Website

3.1. Fatbike Fabriek Amsterdam verleent jou een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de website te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden.

3.2. Je gaat ermee akkoord de website niet te gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden.

3.3. Fatbike Fabriek Amsterdam behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website op elk moment en om welke reden dan ook op te schorten of te beëindigen.

4. Intellectuele Eigendom

De inhoud van de website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, en software, is eigendom van Fatbike Fabriek Amsterdam en is beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Fatbike Fabriek Amsterdam is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit het gebruik van de website.

5.2. Fatbike Fabriek Amsterdam geeft geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie op de website.

6. Toepasselijk Recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht. Eventuele geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

7. Contactgegevens

Voor vragen over deze algemene voorwaarden kun je contact met ons opnemen via ln.madretsmakeirbafekibtaf%40ofni